Monthly Archives: March 2015

dima + nicholas 3.21.15

G43A5925

G43A5954

G43A5989

G43A6233

G43A6283

G43A6326

G43A6365

G43A6484

G43A6529

G43A6553

G43A6576

308A1408

308A1444

308A1413

308A1872

308A1909

308A1881

G43A6779

G43A6873

G43A7142

G43A7154

G43A7195

G43A7214

G43A7222

G43A7282

G43A7299

G43A7361

G43A6390

G43A6422

308A1696

308A2166

G43A7434

308A2223

G43A7511

G43A7711

G43A7575

 

Ceremony + Reception: Planterra Conservatory – Rev. Stephen Hubert

Florist: Planterra

Cake Artist: Sweet Heather Anne

DJ: Memory Maker DJs – DJ Daryl Scott

Hair + Make Up Artist: Salon West – Houda Hourani

turtle #2

G43A1098

G43A1129

G43A1170

G43A1197

G43A1213

G43A1264

G43A1277

G43A1306

G43A1366

little fox

G43A0216

G43A0264

G43A0278

G43A0339

G43A0392

G43A0505

G43A0568

if you’re a bird i’m a bird

G43A0066

G43A0096 copy

G43A0115

G43A0144

G43A9873

spring in to a mini session

G43A7853

G43A7990

G43A8241

G43A8349

G43A8552

G43A8772

G43A8954

G43A9014

if blankies could fix all your problems, the world would be a much happier place

G43A9108

G43A9237 copy

G43A9308

G43A9405

G43A9410

put your suspenders on and let’s eat some cake

G43A5064

G43A5164

G43A5215

G43A5220

G43A5355

G43A5405

G43A5545

G43A5554

G43A5586